Colofon

Dit weblog is een uitgave van The Blog Idea Factory BV. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Travelvalley. Travelvalley is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Travelvalley behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij The Blog Idea Factory BV of haar licentiegevers.